(Tu luyện, trì tụng, gia tăng huy lực )

I.- PHỤNG THỈNH :

1.- Phụng thỉnh BÁT KIM CANG:- 
-Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cang .
-Phụng thỉnh Tị Độc Kim Cang .
-Phụng thỉnh Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang .
-Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cang .
-Phụng thỉnh Xích Thanh Hỏa Kim Cang .
-Phụng thỉnh Định Trì Tai Kim Cang .
-Phụng thỉnh Tử Hiền Kim Cang .
-Phụng thỉnh Đại Thần Kim Cang .
">
Kinh kim cang vận chuyển
22-09-2010 | Nguồn:


KINH KIM CAN VẬN CHUYỄN


(Tu luyện, trì tụng, gia tăng huy lực )(Tu luyện, trì tụng, gia tăng huy lực )


I.- PHỤNG THỈNH :

1.- Phụng thỉnh BÁT KIM CANG:- 
-Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cang .
-Phụng thỉnh Tị Độc Kim Cang .
-Phụng thỉnh Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang .
-Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cang .
-Phụng thỉnh Xích Thanh Hỏa Kim Cang .
-Phụng thỉnh Định Trì Tai Kim Cang .
-Phụng thỉnh Tử Hiền Kim Cang .
-Phụng thỉnh Đại Thần Kim Cang .
2.-Phụng thỉnh TỨ BỒ TÁT:-
-Phụng thỉnh Kim Cang Quyến Bồ Tát.
-Phụng thỉnh Kim Cang Sách Bồ Tát.
-Phụng thỉnh Kim Cang Ái Bồ Tát.
-Phụng thỉnh Kim Cang Ngữ Bồ Tát.

II.- PHÁT NGUYỆN VĂN:-

Khể thủ tam giới tôn,
Qui mạng thập phương Phật.
Ngã kim phát hoằng nguyện,
Trì thử Kim Cang Kinh,
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tất phát bồ-đề-tâm,
Tận thử nhứt báo thân,
Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

III.- VÂN  HÀ  PHẠM:-

Vân hà đắc trường thọ,
Kim Cang bất hoại thân ?
Phục dĩ hà nhân duyên,
Đắc đại kiên cố lực ?
Vân hà  ư  thử kinh,
Cứu cánh đáo bỉ ngạn ?
Nguyện Phật khai vi mật,
Quảng vị chúng sanh thuyết.

IV.- XƯNG THÁNH HIỆU:-

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)

V.- KHAI  KINH  KỆ :-

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.
-Nam-mô Quan Thế Âm Bồ Tát   ( 3 lần)
-Nam-mô  Vi-Đà  Tôn Giả        (3 lần )

VI.-  CHÁNH   VĂN 

Nhĩ thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Bát Bộ Kim Cang , Tứ Đại Thiên Vương, Hộ Trì Quốc Giới, tác đại chứng minh, vinh ngã thân đắc thần tiên lực, vô  úy  yêu ma, độ đệ tử thọ trì pháp.
-Nam-mô  Đông phương Bà Rị Câu Chi, Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xuất tướng hiện hình, oai linh thần tướng, Bà Lô Yết Đế.
- Nam-mô  Nam phương Đa La Phược, Đại bi Quan Thế Âm  Bồ Tát   , xuất tướng hiện hình, cứu khổ cứu dịch, Bà Lô Yết Đế.
-Nam-mô  Tây phương Thủ Già La , Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát  , xuất tướng hiện hình, cứu khổ cứu nạn, Bà Lô Yết Đế.
-Nam-mô  Bắc phương Hải Chỉ Rị, Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát  , xuất tướng hiện hình, cứu khổ cứu bệnh, Bà Lô Yết Đế.
- Nam-mô  Thượng phương Phổ Đà Lạc Già Sơn, lưu ly cảnh giới, hiện đại thần thông, chư Phật thánh tượng, cứu độ dân gian  :- 
*TÍN CHỦ :- (Họ tên, tuổi, chỗ ở …) 
Tốc đắc trừ tai ách nạn, phá chư nghiệp chướng, đắc đại  đà-ra-ni , Bà Lô Yết Đế.

-   Nam-mô  Quan Thế Âm Bồ Tát  .
-   Nam-mô  Kim Cang Thủ  Bồ Tát   .
-   Nam-mô  Di Lạc  Bồ Tát   .
-   Nam-mô  Diệu Kiết Tường  Bồ Tát   .
-   Nam-mô  Hư Không Tạng  Bồ Tát   .
-   Nam-mô  Trừ Cái Chướng  Bồ Tát   .
-   Nam-mô  Phổ Hiền  Bồ Tát   .
-   Nam-mô  Địa Tạng Vương  Bồ Tát   Ma-ha-tát.

VII.-  VẬN   CHUYỂN  :-
-   Vận chuyển  Chư Thiên Thượng Đế, Vận chuyển  Chư Phật hà sa, Vận chuyển Minh Đà Quốc Vương.
-   Vận chuyển  Tây phương Trúc Quốc, Vận chuyển  Thánh Mẫu Ma Da, Vận chuyển  Thích Ca Thủy Tổ.
-   Vận chuyển  Liên Hoa Ngũ Sắc, Vận chuyển  chư thiên chư địa, Vận chuyển  tam thập tam thiên.
-   Vận chuyển  Hạo Thiên Thượng Đế, Vận chuyển  nhựt nguyệt tinh thìn, Vận chuyển  tứ phương bát hải.
-   Vận chuyển  chư thủy chư sơn, Vận chuyển  bát quái thiên đinh, Vận chuyển  Vạn Quốc Thánh Mẫu.
-   Vận chuyển  Lôi Đình Tích Lịch, Vận chuyển  Phạm Vương Đế Thích, Vận chuyển  phong võ thời ha.
-   Vận chuyển  thiên Nghiêu địa Thuấn, Vận chuyển  Phổ Đà thánh tượng, Vận chuyển  Phật Tổ Ma Ha.
-   Vận chuyển  Bát Nhã Đa La, Vận chuyển  Đà La Đại Đế, Vận chuyển  sơn hà thần thánh.
-   Vận chuyển  tứ hải Tăng Già, Vận chuyển  bát vạn Tăng Già, Vận chuyển  Tề Thiên Đại Thánh.
-   Vận chuyển  Thiên Vương Đại Tướng, Vận chuyển  Bồ Tát Ma Ha, Vận chuyển  Diễn Độ Dược Già.
-    Vận chuyển  tứ phương sơn nhạc, Vận chuyển  chúa thiên chúa địa, Vận chuyển  bát hải cửu hà.
-   Vận chuyển  chúa hải chúa hà, Vận chuyển  tường hoa ngũ sắc, Vận chuyển  chúa sơn chúa thủy.
-   Vận chuyển  hồng hoa liên hoa, Vận chuyển  độ lỗ quân trà, Vận chuyển  thập phương thế giới.
-   Vận chuyển  chư thiên chư địa, Vận chuyển  lục động tiên gia, Vận chuyển  Địa Phủ Diêm La.
-   Vận chuyển  Long Vương Thủy Tộc, Vận chuyển  văn võ quan liêu, Vận chuyển  Tam Giới Đại La.
-   Vận chuyển  Kim Đồng Ngọc Nữ, Vận chuyển  chư thiên Yết Đế, Vận chuyển  thế giới ta-bà.
-   Vận chuyển  vạn quốc chư gia, Vận chuyển  Kim Cang Thần Tướng, Vận chuyển  quốc vương đại thần.
-   Vận chuyển  chư thiên hiện hình, Vận chuyển  Ba Nhân Hoàng Hậu, Vận chuyển  Từ Bi cứu khổ.
-   Vận chuyển  chư Phật hóa thân, Vận chuyển  binh thâu tướng đả, Vận chuyển  chư tướng phá tà.
-   Vận chuyển  chư binh trừ quỷ, Vận chuyển  thiên địa hóa dược, Vận chuyển  tam giới thánh thần.
-   Vận chuyển  địa tiên trừ ma, Vận chuyển  Chúa  Tiên địa quái, Vận chuyển  Thủy Tiên giải nhiệt.
-   Vận chuyển  ngũ hổ ba-la, Vận chuyển Đại  Sư trị bệnh… 
-   Tam giới Thánh Thần , đồng lai phục mệnh  Bồ Tát   Ma-ha-tát.
Thiên Tôn thuyết thị kinh, các hữu đại chúng, văn kinh thính pháp, giai đại hoan hỉ, tín thọ phụng hành. Tức thuyết chú viết:- 

“ ÁN, ĐA RỊ, ĐA RỊ, ĐỐT ĐA RỊ, ĐỐT ĐỐT ĐA RỊ, TA BÀ HA ” ( 100 biến) 

VIII.- PHẬT    SAI  :- 

-   Phật  sai :-  thiên binh Trúc Quốc, Phật  sai :-  Kim Cang Đà La, Phật  sai :-  thần thông đại tướng.
-   Phật  sai :-  ngũ phương thần binh, Phật  sai :-  ngũ phương thần tướng, Phật  sai :-  Lão Tổ Ma-Ha.
-   Phật  sai :-  bát hải long xà, Phật  sai :-  Hắc Hổ Thần Tướng, Phật  sai :-  Kim Cang Đại Thánh.
-   Phật  sai :-  Bạch Hổ Đà-La, Phật  sai :-  sát phạt ôn ma, Phật  sai :-  lôi đình tích lịch.
-   Phật  sai :-  Kim Cang tốc đáo, Phật  sai :-  điện mẫu tăng gia, Phật  sai :-  Bồ-Tát Ma-Ha.
-   Phật  sai :-  tả sư hữu tướng, Phật  sai :-  ngũ phương thiên tướng, Phật  sai :-  tiền mã hậu xa.
-   Phật  sai :-  bát hải long xà, Phật  sai :-  trừ bệnh trừ tà, Phật  sai :-  Kim Cang Đại Thánh.
-   Phật  sai :-  trừ thần trừ quỷ, Phật  sai :-  sát phạt ôn ma, Phật  sai :-  Long Vương trừ bệnh.
-   Phật  sai :-  Kim Cang tốc đáo, Phật  sai :-  cải tử Diêm La, Phật  sai :-  Bồ-Tát Ma-Ha.
-   Phật  sai :-  thiên binh thiên tướng, Phật  sai :-  tróc phược tà ma, Phật  sai :-  Thập Điện Chơn Quân.               

IX.- PHẬT  SAI  PHÁ :-   

-   Phật  sai  phá :-  phá ôn phá dịch, Phật  sai  phá :-  vạn quốc hà sa, Phật  sai  phá :-  phá ương phá tà.
-   Phật  sai  phá :-  sơn quân thực quỷ, Phật  sai  phá :-  phá tai phá ách, Phật  sai  phá :-  long nhạc đình bà.
-   Phật  sai  phá :-  phá quỷ phá ma, Phật  sai  phá :-  Thành Hoàng tiếp dẫn, Phật  sai  phá :-  phá hàn phá nhiệt.
-   Phật  sai  phá :-  phá khu phá tà, Phật  sai  phá :-  Mộc Trụ Thần Quan, Phật  sai  phá :-  phá quỷ phá ma.
-   Phật  sai  phá :-  phá hung tà quỷ, Phật  sai  phá :-  phá tinh phá tà, Phật  sai  phá :-  phá  Cố Hỉ Quỷ.
-   Phật  sai  phá :-  phá hành tai bệnh, Phật  sai  phá :-  phá thể Diêm Bà, Phật  sai  phá :-  túc trái oan gia.
-   Phật  sai  phá :-  ngũ phương  hành bệnh, Phật  sai  phá :-  tự đầu chí túc, Phật  sai  phá :-  ly mỵ vọng lượng.
-   Phật  sai  phá :-  liên táng trùng tang, Phật  sai  phá :-  thần hô thần sát, Phật  sai  phá :-  thượng mã thôi thi. 
-   Phật  sai  phá :-  hổ lang độc xà, Phật  sai  phá :-  thiên la địa võng, Phật  sai  phá :-  nam thương yểu tử.
-   Phật  sai  phá :-  lôi điện oan gia, Phật  sai  phá :-  đại phá tiểu phá, Phật  sai  phá :-  thần đẩu trùng phục.
-   Phật  sai  phá :-  trùng phụ trùng mẫu, Phật  sai  phá :-  phục nặc hà sa, Phật  sai  phá :-  trùng ông trùng bà.
-   Phật  sai  phá :-  khắc tử khắc tôn, Phật  sai  phá :-  tự đầu chí túc, Phật  sai  phá :-  phu thê bất hòa.
-   Phật  sai  phá :-  ngũ tạng đoạt ba, Phật  sai  phá :-  lân lý oan gia, Phật  sai  phá :-  hình hô câu giảo.
-   Phật  sai  phá :-  cô di nội ngoại, Phật  sai  phá :-  chú sát kiên sát, Phật  sai  phá :-  cừu thệ kháng họa.
-   Phật  sai  phá :-  túc võ trái vân, Phật  sai  phá :-  oan khiên nhĩ hà, Phật  sai  phá :-  lụy kiếp oan gia.
-   Phật  sai  phá :-  hung tà quỷ ma, Phật  sai  phá :-  tiền duyên nghiệp chướng, Phật  sai  phá :-  cô hồn yểu tượng.

X.- PHẬT THUYẾT PHÁ SÁT    LINH NGHIỆM THẦN THÔNG:- 

-   Hoặc sát :-  tại thiên tại địa, Hoặc sát :-  tổ tiên nội ngoại, Hoặc sát :-  tại hải tại hà.
-   Hoặc sát :-  thúc bá nhĩ hà, Hoặc sát :-  kiều lương đạo lộ, Hoặc sát :-  huynh đệ bằng hữu.
-   Hoặc sát :-  lân lý oan gia, Hoặc sát :-  phu thê giao  ỷ, Hoặc sát :-  đồng sàng đồng tịch.
-   Hoặc sát :-  hung thần ác đảng, Hoặc sát :-  phu thê bất hòa, Hoặc sát :-  thệ nguyện giang hà.
-   Hoặc sát :-  cô thần quả tú, Hoặc sát :-  mưu sự  ỷ   ý  , Hoặc sát :-  Hoặc sát :-  nam nữ oan gia.
-   Hoặc sát :-  lụy kiếp oan gia, Hoặc sát :-  tử tôn phản nghịch, Hoặc sát :-  sanh sanh tử tử.
-   Hoặc sát :-  dâm dục triêu hoa, Hoặc sát :-  địa võng thiên la, Hoặc sát :-  quân vương phản nghịch.
-   Hoặc sát :-  phản sanh tuần hoàn, Hoặc sát :-  phụ mẫu gia oan, Hoặc sát :-  luân hồi thế giới.
-   Hoặc sát :-  yêu tà đạo tặc, Hoặc sát :-  xuất nhập nhơn gian, Hoặc sát :-  xúc loại thuyết phá. 
-   Hoặc sát :-  niên niên ngoạt ngoạt, Hoặc sát :-  dị tà dị nhâm, Hoặc sát :-  nhựt nhựt thời thời.
-   Hoặc sát :-  tha khương tha gia, Hoặc sát :-  nhứt thiết tà thần, Hoặc sát :-  giai ưng cấm kỵ.  

XI.- CHUYỂN TRÓC :- 

-   Chuyển tróc :-  Đại Càn Nhâm Vương, Chuyển tróc :-  đạo lộ đường sá, Chuyển tróc :-  Bạch Mã Thái Bàn.
-   Chuyển tróc :-  ly mỵ hợp tróc, Chuyển tróc :-  sơn lâm thần vương, Chuyển tróc :-  chúa tinh chúa quỷ.
-   Chuyển tróc :-  tai ương mộc ách, Chuyển tróc :-  long vương hà bá, Chuyển tróc :-  Kim Tinh Thủy Vương. 
-   Chuyển tróc :-  Mộc Tinh Thổ Tinh, Chuyển tróc :-  đại tiểu quỷ vương, Chuyển tróc :-  chúa quỷ sơn lâm.
-   Chuyển tróc :-  minh sầu giang quỷ, Chuyển tróc :-  Độc Giác Đại Vương, Chuyển tróc :-  độc địch sơn thần.
-   Chuyển tróc :-  cầm sắt động quỷ, Chuyển tróc :-  Câu Trận Đằng Xà, Chuyển tróc :-  thế giới quỷ ma. 
-   Chuyển tróc :-  Kim Cô Đà-La, Chuyển tróc :-  bát hải Long Vương, Chuyển tróc :-  kim côn thần quỷ. 
-   Chuyển tróc :-  kim côn sơn thần, Chuyển tróc :-  cửu vĩ hồng bào, Chuyển tróc :-  Hỏa Vân Động quỷ. 
-   Chuyển tróc :-  ma thiêng ngại lãnh, Chuyển tróc :-  Bạch Vân Động quỷ, Chuyển tróc :-  Minh Kê Động quỷ. 
-   Chuyển tróc :-  Hắc Phụng Sơn Thần, Chuyển tróc :-  tam kiêu thập châu, Chuyển tróc :-  Phước Lăng Sơn Thần.
-   Chuyển tróc :-  Hắc Hớn Đại Vương, Chuyển tróc :-  Ô Khi Đổ Giới, Chuyển tróc :-  Vân Oanh Động quỷ.
-   Chuyển tróc :-  Ô Sào tà ma, Chuyển tróc :-  phù đồ sơn thần, Chuyển tróc :-  lưỡng giới tà ma.
-   Chuyển tróc :-  Thủy Liêm Động Giới, Chuyển tróc :-  tiên long động quỷ, Chuyển tróc :-  tam giới yêu tinh.
-   Chuyển tróc :-  sơn thần quỷ mị, Chuyển tróc :-  ôn ma quỷ mị, Chuyển tróc :-  Cố Hỉ Quỷ Vương.
-   Chuyển tróc :-  Khi Xà Chúa Quỷ, Chuyển tróc :-  thượng giới tinh, Chuyển tróc :-  trung giới ma, Chuyển tróc :-  hạ giới tà.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ,
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN,
QUAN ÂM BỒ TÁT,
TỔ MẪU LINH SƠN

                  SẮC   LỆNH:- 

-   Chuyển tróc :- chư hung thần sát, Chuyển tróc :-  ôn hoàng dịch lệ, Chuyển tróc :-  thiên phủ thiên hoàng.
-   Chuyển tróc :-  Cố Hỷ Quỷ Vương, Chuyển tróc :-  địa phủ địa hoàng, Chuyển tróc :-  hình hô câu giảo.
-   Chuyển tróc :-  Thành Hoàng Bổn Xứ, Chuyển tróc :-  liên táng trùng tang, Chuyển tróc :-  nam thương yểu tử.
-   Chuyển tróc :-  Chàng  Cả Long Vương, Chuyển tróc :-  cổ ly thái nhĩ, Chuyển tróc :-  Chàng Hai Long Vương.
-   Chuyển tróc :-  tam đầu cửu vĩ, Chuyển tróc :-  Chàng Ba Long Vương, Chuyển tróc :-  Chúa Ngọc Thần Nương.
-   Chuyển tróc :-  Chàng Tư Long Vương, Chuyển tróc :-  mộc trụ thần quan, Chuyển tróc :-  Bà Vương Quan Sát.
-   Chuyển tróc :- Chàng Năm Long Vương, Chuyển tróc :-  Hà Bá Long Vương, Chuyển tróc :-  Bá Linh Thằng Bố.
-   Chuyển tróc :-  ngưu đầu ngục tốt.
TÍN   QUANG  THỌ  TRÌ  PHÁP  GIỚI.
[ Niệm thầm:- NAM-MÔ  QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. (12 lần) ]
(Ghi chú:- Khi niệm thầm   NMQTABT, pháp sư không được động lưỡi, tay mặt bắt  ấn kết tường, họa  chữ    も     ). (Thực hành bí pháp ……………….)
XII.-  NGà  NGUYỆN :-
-   Ngã nguyện  :-  Tảo trừ chư gia chướng, Tảo đắc lực sĩ kiến, Tảo  ly  oan gia đoạn. 
-   Ngã nguyện  :-  tảo độ nhứt thiết nghiệp, Ngã nguyện  :-  nhứt thiết chư Phật giáng, Ngã nguyện  :-  nhứt thiết trừ bệnh tà.
-   Ngã nguyện  :-  tốc tri nhứt thiết pháp, Ngã nguyện  :-  tảo trừ trí huệ phục, Ngã nguyện  :-  tốc độ nhứt thiết chúng.
-   Ngã nguyện  :-  tảo đắc thiện phương tiện.
-   Ngã nguyện  :-  tốc thừa Bát Nhã, Ngã nguyện  :-  tốc đăng sơn nhập lâm, Ngã nguyện  :-  tốc chứng thành tâm.
-   Ngã nguyện  :-  tảo trừ đồng tánh thân, Ngã nguyện  :-  tốc hội vô vi nghiệp.
-   Ngã nguyện  :-  trừ tốc nhứt thiết oan, Ngã nguyện  :-  trừ ly chư khổ ách.
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ  TÁT.
NGà NGUYỆN TẢO TRỪ BÁ SỰ  KHIÊN.

XIII.- PHẬT  THUYẾT  GIẢI   OAN  KINH :- 

Quan Âm  ứng hộ thân, Phật trừ nhứt thiết  oan khiên, Phật trừ nhứt thiết bá sự  oan . Nam-mô Phật, nguyện nhứt thiết ly chư khổ nạn.
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma-Ha-Tát . (Niệm một lần cho mỗi câu sau :- ) 

- Ngã nhược vấn đao sơn, đao sơn tự tồi chiết.
- Ngã nhược vấn hỏa thang, hỏa thang tự tiêu diệt.
- Ngã nhược vấn  oan gia,  oan gia  phân giải đoạn.
- Ngã nhược vấn  tử sanh,  tử sanh  phân giải đoạn.
- Ngã nhược vấn  hỏa binh, hỏa binh phân giải đoạn.
- Ngã nhược vấn  đồ lao,  đồ lao  phân giải đoạn.
- Ngã nhược vấn  địa ngục, địa ngục tự khô khan.
- Ngã nhược vấn  ngạ quỷ, ngạ quỷ tận tiêu diệt.
- Ngã nhược vấn  tà thần, tà thần phân giải đoạn.
- Ngã nhược vấn  hung thần, hung thần tự tiêu diệt.
XIV.- PHẬT THUYẾT  QUAN ÂM  HIỆN PHẬT THẦN THÔNG  KINH :- 

Nhĩ thời, Quan Thế Âm Bồ Tát  tại Phổ Đà Sơn, hiện Đà-La  Yết-Đế, hội đồng vạn vạn thiên binh, Kim đế Ngân đế Thiên chủ Đế Thích.
Tam thập tam thiên, cửu trùng thiên quân, Hạo Thiên Chí Tôn Đế Thích, Ma Vương Thiên Chủ, Thích Phật thần thông, Đại Phạm Thiên Vương Thiên Chủ.
HIỆN PHẬT THẦN THÔNG :-
-Thiên Tiên Ngọc Nữ, thí dược độ nhơn.
-Phật tử Kim Cang, đồng cứu sanh tử.
-Hiện Phật thần thông, Bạch  y quá hải, khấu xỉ kim luân.
-Hiện Phật thần thông, đắc đạo tiên linh, cứu cơ cứu dịch.
-Hiện Phật thần thông, Bát-nhã-đa-la , phò trì ủng hộ. Tam giới Như Lai, chư Phật, chư Thánh, chư Thiên, bà-lô-yết-đế.
-Hiện Phật thần thông :- Tổng Trì Vương Bồ-Tát, Bửu Vương Bồ-Tát, Dược Vương Bồ-Tát, Hư Không Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ-Tát, Đức Tạng Bồ-Tát, Kim Cang Ngôn Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát.
Lâm hội đại chúng, Vô Song Bồ Tát Thượng thủ A-Nan-Đà Tôn Giả, cập nhứt thiết Hiền, Thánh Tăng, cộng giáng Phổ Đà thượng sơn, tán nhứt thiết thế gian cộng khổ, độ nhứt thiết chúng sanh, xuất tướng hiện hình, ngũ bá danh hiệu kiếp xưng :-“THÁNH MẪU ĐÔ HUYỀN GIÁO CHỦ, CHÁNH NHỨT TUYÊN VƯƠNG,
ĐẠI TỪ ĐẠI BI, THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ-TÁT.”

Đại chúng hội tiền, hiệp chưởng chánh tín,  ư chúng sanh khởi đại bi tâm, khai nhan hàm tiếu, tức thuyết Như Lai quảng hải vô ngại đại bi tâm, vô vi đại từ, xuất tướng kim thân, thủ hiện thần thông, sa chương chính cú, đại đà-ra-ni. Phổ Đà thượng sơn, Kim Xỉ Man Vương, chư hầu xuất tướng , đà-la-yết-đế. Nhứt nhơn thủ quyết, nhứt bá bát phù, xuyên tạo sớ châu, hội đồng tam giới. Thập phương chư Phật, nhứt thiết chư Phật, chư Đại Bồ Tát, nhứt thiết Bồ-Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, chư Tổ Thiền Sư, bá vạn La Hán, đại thiên Long Vương, ngũ nhạc Thánh Đế, chư phủ quân thập nhị, đương Hành Khiển Hành Binh, Thái Tuế chí đức, tôn thần đại tướng, thiên la viễn nhơn, Thiên Địa Hộ Túc Bá lưỡng sư, Thập Chơn Quân Lôi Công Điện Mẫu, Bát Bộ Kim Cang, Tứ Đại Thiên Vương, tam cung Đại Đế, tam thập tam thiên, lục động thần tiên, thủy phủ Long Vương, chơn tiên thánh tượng, thập điện Chơn Quân, Diêm La Thiên Tử, Ngũ Hành Sứ Giả, Công Tào Tài Phán, Hộ Pháp Già-Lam, thần cảnh hương lý, Thổ Địa Thần Quan, đương tùy Tam Bửu, hồng lực dương truy, hiện Phật  thần thông, bà-lô-yết-đế, giai đại hoan hỉ, tín thọ phụng hành.
Nam-mô Phật-Đà-Da—Nam-mô Đạt-Mạ-Da—Nam-mô Tăng-Già-Da
Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật.
Nam-mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma-Ha-Tát.
Nam-mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát.
Nam-mô bá vạn Kim Cang Bồ Tát.

*TÁN:-

PHỔ AM công đức
Diệu pháp nan lường.
Tam thừa liễu ngộ,
Hoạch chứng chơn thường.

*CÔNG PHU ĐẠI ĐẠO KỆ:-

Triêu triêu vân diện già,
Dạ dạ nhựt đầu quang.
Nhơn nhơn hội đắc kiến,
Thế thế vi Tiên gia.
(Hết)

 

KINH KIM CAN VẬN CHUYỄN

BuaNguLoiKimCang.jpg image by tamandieungo
(Tu luyện, trì tụng, gia tăng huy lực )

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »