Bát quái và hướng tốt xấu - Danh cho nữ giới
22-09-2010 | Nguồn: Thongtri.com

Bạn là nữ giới:


1. Tuổi Ất Hợi: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1935 đến ngày 5 tháng 2 năm 1936 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.
hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

2. Tuổi Bính Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1936 đến ngày 4 tháng 2 năm 1937 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

3. Tuổi Đinh Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1937 đến ngày 4 tháng 2 năm 1938 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

4. Tuổi Mậu Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1938 đến ngày 5 tháng 2 năm 1939 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

5. Tuổi Kỷ Mảo: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1939 đến ngày 5 tháng 2 năm 1940 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

6. Tuổi Canh Thìn: Sinh từ Ngày 4 tháng 2 năm 1940 đến ngày 4 tháng 1 năm1941 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

7. Tuổi Tân Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1941 đến ngày 21 tháng 2 năm1942 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

8. Tuổi Nhâm ngọ: Sinh từ Ngày 22 tháng 2 năm 1942 đến ngày 5 tháng 2 năm1943 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

9. Tuổi Quý Mùi: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1943 đến ngày 5 tháng 1 năm1944 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

10. Tuổi Giáp Thân: Sinh từ Ngày 6 tháng 1 năm 1944 đến ngày 4 tháng 2 năm1945 thuộc cung Tốn(Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.


11: Tuổi Ất Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1945 đến ngày 4 tháng 2 năm1946 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

12. Tuổi Bính Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1946 đến ngày 4 tháng 1 năm1947 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

13. Tuổi Đinh Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1947 đến ngày 5 tháng 2 năm1948 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây , Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

14.Tuổi Mậu Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1948 đến ngày 4 tháng 1 năm 1949 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây , Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

15.Tuổi Kỷ Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1949 đến ngày 4 tháng 2 năm1950 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 16.Tuổi Canh Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1950 đến ngày 4 tháng 2 năm1951 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 17.Tuổi Tân Mẹo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1951 đến ngày 5 tháng 2 năm1952 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

18.Tuổi Nhâm Thìn: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1952 đến ngày 4 tháng 2 năm 1953 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

19.Tuổi Quý Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1953 đến ngày 4 tháng 2 năm 1954 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

20.Tuổi Giáp Ngọ: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1954 đến ngày 4 tháng 1 năm 1955 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

 21.Tuổi Ất Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1955 đến ngày 5 tháng 2 năm 1956 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

22.Tuổi Bính Thân: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1956 đến ngày 4 tháng 2 năm 1957 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

23. Tuổi Đinh Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1957 đến ngày 4 tháng 2 năm 1958 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

24.Tuổi Mậu Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1958 đến ngày 4 tháng 2 năm 1959 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

25.Tuổi Kỷ Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1953 đến ngày 5 tháng 2 năm 1960 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

26.Tuổi Canh Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1960 đến ngày 4 tháng 2 năm 1961 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

27.Tuổi Tân Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1961 đến ngày 4 tháng 2 năm 1962 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

28.Tuổi Nhâm Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 4 tháng 2 năm 1963 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

29. Tuổi Quý Mẹo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1963 đến ngày 5 tháng 2 năm 1964 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

30.Tuổi Giáp Thìn: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1964 đến ngày 4 tháng 2 năm 1965 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

31.Tuổi Ất Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1965 đến ngày 4 tháng 1 năm 1966 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa. hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

32.Tuổi Bính Ngọ:Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1966 đến ngày 4 tháng 2 năm 1967 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

33.Tuổi Đinh Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1967 đến ngày 5 tháng 2 năm 1968thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

34.Tuổi Mậu Thân: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1968 đến ngày 4 tháng 2 năm 1969 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

35.Tuổi Kỷ Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1953 đến ngày 4 tháng 2 năm 1970 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

36.Tuổi Canh Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1970 đến ngày 4 tháng 2 năm 1971 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

38.Tuổi Tân Hợi:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1971 đến ngày 5 tháng 2 năm 1972 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

39.Tuổi Nhâm Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1972 đến ngày 4 tháng 2 năm 1973 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

40. Tuổi Quý Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1973 đến ngày 4 tháng 2 năm 1974 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

41. Tuổi Giáp Dần: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1972 đến ngày 4 tháng 2 năm 1973 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

42. Tuổi Ất Mảo:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1972 đến ngày 4 tháng 2 năm 1976 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

43. Tuổi Bính Thìn: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1976 đến ngày 4 tháng 2 năm 1977 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

44. Tuổi đinh Tị:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1977 đến ngày 4 tháng 2 năm 1978 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

45. Tuổi Mậu Ngọ: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1978 đến ngày 4 tháng 2 năm 1979 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

46. Tuổi Kỷ Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1979 đến ngày 4 tháng 2 năm 1980 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

47 Tuổi Canh Thân:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

48 Tuổi Tân Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1981 đến ngày 4 tháng 2 năm 1982 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

49. Tuổi Nhâm Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1982 đến ngày 4 tháng 2 năm 1983 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

50. Tuổi Quý Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1983 đến ngày 4 tháng 2 năm 1984 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

51. Tuổi giáp Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1984 đến ngày 4 tháng 2 năm 1985 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

52. Tuổi Ất Sửu:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1985 đến ngày 4 tháng 2 năm 1986 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

53. Tuổi Bính Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1986 đến ngày 4 tháng 2 năm 1987 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

54. Tuổi Đinh Mảo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1987 đến ngày 4 tháng 2 năm 1988 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

55. Tuổi Mậu Thìn: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1988 đến ngày 4 tháng 2 năm 1989 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

56. Tuổi Kỷ Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1989 đến ngày 4 tháng 2 năm 1990 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

57. Tuổi Canh Ngọ: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1990 đến ngày 4 tháng 2 năm 1991 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

58. Tuổi Tân Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1991 đến ngày 4 tháng 2 năm 1992 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

59. Tuổi Nhâm Thân: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1992 đến ngày 4 tháng 2 năm 1993 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

60. Tuổi Quý Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1993 đến ngày 4 tháng 2 năm 1994 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

61. Tuổi Giáp Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1994 đến ngày 4 tháng 2 năm 1995 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

62. Tuổi Ất Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1995 đến ngày 4 tháng 2 năm 1996 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

63. Tuổi Bính Tý : Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1996 đến ngày 4 tháng 2 năm 1997 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

64. Tuổi Đinh Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1997 đến ngày 4 tháng 2 năm 1998 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

65. Tuổi Mậu Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1998 đến ngày 4 tháng 2 năm 1999 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

66.Tuổi Kỷ Mảo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »