Lửa tắt bình khô rượu
22-09-2010 | Nguồn:
 

 

Lửa cháy do có chất đốt và tiếp xúc được với chất đốt.
Tham, sân và si hiện khởi do có sự bám víu vào 5 uẩn, tức thân và tâm nầy.
Chất đốt không có, hay có chất đốt nhưng có sự che chắn khỏi lửa thì vẫn không có sự cháy.
Lửa tắt thì năng lượng của nó sẽ tan hòa vào hư không.

Có thân và tâm nầy nhưng không có sự bám víu, thì tham, sân và si lấy đâu mà phát khởi.
Thân tâm không bị nhiệt nảo, gọi là thanh lương, gọi là tự do khỏi bị lửa đốt cháy.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »